Κανονισμοί Οργανωμένων Ταξιδιών

Έντυπο βασικών πληροφοριών σε περίπτωση συνδεδεμένων ταξιδιωτικών διακανονισμών του περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμου, όταν οι συμβάσεις συνάπτονται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εμπόρου (εκτός από μεταφορέα που πωλεί εισιτήριο μετ’ επιστροφής) και του ταξιδιώτη.

Να σημειωθεί ότι για τους παρόντες γενικούς όρους και αναφορικά με το Άρθρο 2 (α) «συνδεδεμένος ταξιδιωτικός διακανονισμός» σημαίνει την αγορά τουλάχιστον δύο διαφορετικών ειδών ταξιδιωτικών υπηρεσιών για το ίδιο ταξίδι ή τις ίδιες διακοπές, που δεν αποτελούν πακέτο, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη σύναψη χωριστών συμβάσεων με τους παρόχους των επιμέρους ταξιδιωτικών υπηρεσιών, αν ο έμπορος διευκολύνει:

(α) στο πλαίσιο μιας και μόνον επίσκεψης ή επαφής με το σημείο πώλησής του, τη χωριστή επιλογή και χωριστή πληρωμή κάθε ταξιδιωτικής υπηρεσίας από τους ταξιδιώτες· ή

(β) με στοχευμένο τρόπο, την προμήθεια τουλάχιστον μιας πρόσθετης ταξιδιωτικής υπηρεσίας από άλλον έμπορο όταν η σύμβαση με τον έμπορο αυτόν, συνάπτεται το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες μετά την επιβεβαίωση κράτησης της πρώτης ταξιδιωτικής υπηρεσίας:

Ως εκ τούτου:

Εάν, μετά την επιλογή και την πληρωμή για μία ταξιδιωτική υπηρεσία, κάνετε κράτηση για πρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες για το ταξίδι ή τις διακοπές μέσω της εταιρείας μας Louis Travel Limited , δεν απολαύετε των δικαιωμάτων που προβλέπονται για τα πακέτα σύμφωνα με τον περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμο.

Συνεπώς, η εταιρεία μας Louis Travel Limited δεν θα είναι υπεύθυνη για την ορθή εκτέλεση αυτών των επιμέρους ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση προβλήματος, μπορείτε να απευθυνθείτε στο σχετικό πάροχο υπηρεσιών.

Ωστόσο, εάν κάνετε κράτηση για πρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης ή επαφής με την εταιρεία μας Louis Travel Limited αυτές θα αποτελέσουν μέρος ενός συνδεδεμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού. Στην περίπτωση αυτή ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου ACTA έχει εξασφαλίσει, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία, προστασία για την επιστροφή των ποσών που καταβάλατε στην Louis Travel Limited για υπηρεσίες που δεν εκτελέστηκαν λόγω αφερεγγυότητας της Louis Travel Limited.

Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι με βάση την προστασία αυτή δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του σχετικού παρόχου υπηρεσιών.

Η Louis Travel Limited έχει συνάψει σύμβαση προστασίας κατά της αφερεγγυότητας με την CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.

Οι ταξιδιώτες δύνανται να επικοινωνήσουν με την οντότητα αυτή ή, κατά περίπτωση, με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (Αγαπήνορος 2, Μέγαρο ΙΡΙΣ, 1421 Λευκωσία, τηλ. +357 22 200900, ηλεκτρονική διεύθυνση: ccps@mcit.gov.cy), αν δεν παρέχονται οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες εξαιτίας αφερεγγυότητας της Εταιρείας μας.

Σημείωση: Αυτή η προστασία έναντι αφερεγγυότητας δεν καλύπτει συμβάσεις με άλλα μέρη πλην της  Louis Travel Limited που μπορούν να εκτελεστούν παρά  την αφερεγγυότητα της Louis Travel Limited.

Στον πιο κάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τη σχετική Νομοθεσία Ο περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμος του 2017 (186(I)/2017): http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2017_1_186/index.html

Σημειώστε επίσης ότι σε περίπτωση προβλήματος σε  διαδικτυακή αγορά, το οποίο δεν μπορείτε να επιλύσετε με τον έμπορο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον παρακάτω σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show&lng=EL