Terms & Conditions - Louis Travel: TheloDiakopes.com

Terms & Conditions

Ο συνδυασμός των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που σας προσφέρονται αποτελεί “πακέτο” κατά την έννοια του περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμου.

Συνεπώς, απολαμβάνετε όλων των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα πακέτα. Η εταιρεία μας Louis Travel Limited για τα πακέτα τα οποία διοργανώνει η ίδια, έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθή  εκτέλεση του πακέτου συνολικά. Επιπλέον, όπως επιβάλλει ο νόμος, η εταιρεία Louis Travel Limited εξασφαλίζει διαθέσιμη προστασία προκειμένου να σας επιστρέψει τα ποσά που καταβάλατε και, αν η μεταφορά περιλαμβάνεται στο πακέτο, να διασφαλίζει τον επαναπατρισμό σας σε περίπτωση που καταστεί αφερέγγυα.

Βασικά δικαιώματα βάσει του περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων

Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμου:

 • Ως ταξιδιώτες θα λαμβάνετε όλες τις βασικές πληροφορίες σχετικά με το πακέτο πριν από τη σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.
 • Υπάρχει πάντοτε τουλάχιστον ένας έμπορος υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση του  συνόλου των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.
 • Δίδεται στους ταξιδιώτες αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης ή στοιχεία για σημείο επαφής όπου μπορούν να έλθουν σε επαφή με το διοργανωτή ή τον ταξιδιωτικό πράκτορα.
 • Ως ταξιδιώτες μπορείτε να εκχωρήσετε το πακέτο σε άλλο πρόσωπο που θα μας υποδείξετε, κατόπιν   γραπτής προειδοποίησης μέχρι και 7 ημέρες πριν την αναχώρηση σας  έναντι επιπλέον χρέωσης για λειτουργικά έξοδα 50 ευρώ  και των πραγματικών χρεώσεων των αερογραμμών των ξενοδοχείων και άλλων παροχέων.
 • Η τιμή του πακέτου μπορεί να αυξηθεί μόνο εάν αυξηθεί το κόστος (για παράδειγμα οι τιμές των καυσίμων)  και εν πάση περίπτωση όχι αργότερα από 20 ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου. Αν η  αύξηση της τιμής υπερβαίνει το 8 % της τιμής του πακέτου, έχετε το δικαίωμα ως ταξιδιώτης να  καταγγείλετε τη σύμβαση. Αν ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αύξησης της τιμής, έχετε το δικαίωμα ως ταξιδιώτης μείωσης της τιμής αν μειωθεί το αντίστοιχο κόστος.
 • Ως ταξιδιώτες μπορείτε να καταγγείλετε τη σύμβαση χωρίς να καταβάλετε χρέωση καταγγελίας και να σα επιστραφεί το σύνολο των ποσών που έχετε καταβάλει, αν τροποποιηθεί σημαντικά οποιοδήποτε από τα ουσιώδη στοιχεία του πακέτου, εκτός από  την τιμή. Εάν, πριν από την έναρξη του πακέτου, ο έμπορος που είναι υπεύθυνος για το πακέτο ματαιώσει το πακέτο, ως ταξιδιώτες δικαιούστε επιστροφή των χρημάτων και αποζημίωση κατά περίπτωση.
 • Επιπροσθέτως, οι ταξιδιώτες δύνανται οποιαδήποτε στιγμή πριν την έναρξη του πακέτου να καταγγείλουν γραπτώς τη σύμβαση. Σε τέτοια περίπτωση οι ταξιδιώτες επιβαρύνονται με τα παρακάτω ακυρωτικά.
 • Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 45 ημέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση ποσού 50 ευρώ ανά άτομο.
 • Ακύρωση 44 -30 ημέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 30% της αξίας του ταξιδιού.
 • Ακύρωση 29-21 ημέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 50% της αξίας του ταξιδιού.
 • Ακύρωση συμμετοχής 20 ή λιγότερες ημέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας του ταξιδιού.
 • Για τις περιπτώσεις όπου για την επιβεβαίωση της κράτησης χρειάζεται η εξόφληση ολόκληρης της αξίας του ταξιδιού και όχι απλώς προκαταβολή, τότε τα ακυρωτικά φθάνουν το 100% ανεξάρτητα με το πότε γίνεται η ακύρωση.
 • Προτείνουμε οι ταξιδιώτες να αγοράζουν προαιρετική   ταξιδιωτική ασφάλεια ταξιδιού που να τους καλύπτει σε περίπτωση ακύρωσης ταξιδιού, ατυχημάτων, καθυστερήσεων πτήσεων, απώλειας αποσκευών κ.α.
 • Εάν, μετά την έναρξη του πακέτου, σημαντικά τμήματα του πακέτου δεν μπορούν να παρασχεθούν όπως έχει συμφωνηθεί, θα πρέπει να προσφερθούν στον ταξιδιώτη οι  κατάλληλοι εναλλακτικοί διακανονισμοί, χωρίς περαιτέρω κόστος. Οι ταξιδιώτες  δύνανται να καταγγείλουν τη σύμβαση χωρίς την καταβολή οιασδήποτε χρέωσης, σε  περίπτωση μη εκτέλεσης των υπηρεσιών σύμφωνα με τη σύμβαση και εάν αυτό  επηρεάζει ουσιαστικά την εκτέλεση του πακέτου και ο διοργανωτής δεν επιλύει το  πρόβλημα.
 • Έχετε επίσης δικαίωμα, ως ταξιδιώτες, σε μείωση της τιμής και/ή αποζημίωσης για ζημίες σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή ελλιπούς εκτέλεσης των ταξιδιωτικών υπηρεσιών.
 • Ο διοργανωτής πρέπει να παρέχει βοήθεια, αν ο ταξιδιώτης αντιμετωπίζει προβλήματα.
 • Σε περίπτωση που ο διοργανωτής ή, σε ορισμένα κράτη μέλη, ο πωλητής καθίστανται αφερέγγυοι, επιστρέφονται τα καταβληθέντα ποσά. Σε περίπτωση που ο διοργανωτής ή, κατά περίπτωση, ο πωλητής καθίστανται αφερέγγυοι μετά την έναρξη του πακέτου  και αν η μεταφορά περιλαμβάνεται στο πακέτο, διασφαλίζεται ο επαναπατρισμός των  ταξιδιωτών. Η Εταιρεία μας έχει συνάψει σύμβαση προστασίας κατά της αφερεγγυότητας με την CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.

Οι ταξιδιώτες μπορούν να επικοινωνήσουν με την εν λόγω οντότητα ή, κατά περίπτωση, με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή Αγαπήνορος 2, Μέγαρο ΙΡΙΣ, 1421 Λευκωσία, τηλ. +357 22 200900,ηλεκτρονική διεύθυνση: ccps@mcit.gov.cy αν δεν τους παρέχονται υπηρεσίες εξαιτίας αφερεγγυότητας

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Νόμο αλλά και για ενημέρωση σας παρακαλώ επισκεφθείτε τον πιο κάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο: http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2017_1_186/index.html

Έντυπο βασικών πληροφοριών σε περίπτωση συνδεδεμένων ταξιδιωτικών διακανονισμών του περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμου, όταν οι συμβάσεις συνάπτονται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εμπόρου (εκτός από μεταφορέα που πωλεί εισιτήριο μετ’ επιστροφής) και του ταξιδιώτη.

Να σημειωθεί ότι για τους παρόντες γενικούς όρους και αναφορικά με το Άρθρο 2 (α) «συνδεδεμένος ταξιδιωτικός διακανονισμός» σημαίνει την αγορά τουλάχιστον δύο διαφορετικών ειδών ταξιδιωτικών υπηρεσιών για το ίδιο ταξίδι ή τις ίδιες διακοπές, που δεν αποτελούν πακέτο, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη σύναψη χωριστών συμβάσεων με τους παρόχους των επιμέρους ταξιδιωτικών υπηρεσιών, αν ο έμπορος διευκολύνει:

(α) στο πλαίσιο μιας και μόνον επίσκεψης ή επαφής με το σημείο πώλησής του, τη χωριστή επιλογή και χωριστή πληρωμή κάθε ταξιδιωτικής υπηρεσίας από τους ταξιδιώτες· ή

(β) με στοχευμένο τρόπο, την προμήθεια τουλάχιστον μιας πρόσθετης ταξιδιωτικής υπηρεσίας από άλλον έμπορο όταν η σύμβαση με τον έμπορο αυτόν, συνάπτεται το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες μετά την επιβεβαίωση κράτησης της πρώτης ταξιδιωτικής υπηρεσίας:

Ως εκ τούτου:

Εάν, μετά την επιλογή και την πληρωμή για μία ταξιδιωτική υπηρεσία, κάνετε κράτηση για πρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες για το ταξίδι ή τις διακοπές μέσω της εταιρείας μας Louis Travel Limited , δεν απολαύετε των δικαιωμάτων που προβλέπονται για τα πακέτα σύμφωνα με τον περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμο.

Συνεπώς, η εταιρεία μας Louis Travel Limited δεν θα είναι υπεύθυνη για την ορθή εκτέλεση αυτών των επιμέρους ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση προβλήματος, μπορείτε να απευθυνθείτε στο σχετικό πάροχο υπηρεσιών.

Ωστόσο, εάν κάνετε κράτηση για πρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης ή επαφής με την εταιρεία μας Louis Travel Limited αυτές θα αποτελέσουν μέρος ενός συνδεδεμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού. Στην περίπτωση αυτή ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου ACTA έχει εξασφαλίσει, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία, προστασία για την επιστροφή των ποσών που καταβάλατε στην Louis Travel Limited για υπηρεσίες που δεν εκτελέστηκαν λόγω αφερεγγυότητας της Louis Travel Limited.

Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι με βάση την προστασία αυτή δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του σχετικού παρόχου υπηρεσιών.

Η Louis Travel Limited έχει συνάψει σύμβαση προστασίας κατά της αφερεγγυότητας με την CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.

Οι ταξιδιώτες δύνανται να επικοινωνήσουν με την οντότητα αυτή ή, κατά περίπτωση, με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (Αγαπήνορος 2, Μέγαρο ΙΡΙΣ, 1421 Λευκωσία, τηλ. +357 22 200900, ηλεκτρονική διεύθυνση: ccps@mcit.gov.cy), αν δεν παρέχονται οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες εξαιτίας αφερεγγυότητας της Εταιρείας μας.

Σημείωση: Αυτή η προστασία έναντι αφερεγγυότητας δεν καλύπτει συμβάσεις με άλλα μέρη πλην της  Louis Travel Limited που μπορούν να εκτελεστούν παρά  την αφερεγγυότητα της Louis Travel Limited.

Στον πιο κάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τη σχετική Νομοθεσία Ο περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμος του 2017 (186(I)/2017): http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2017_1_186/index.html

Σημειώστε επίσης ότι σε περίπτωση προβλήματος σε  διαδικτυακή αγορά, το οποίο δεν μπορείτε να επιλύσετε με τον έμπορο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον παρακάτω σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show&lng=EL

Επικοινώνησε μαζί μας
Λεωφόρος Λεμεσού, 11
2112, Λευκωσία - Κύπρος